W dniu 05.08.2015r Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2015r o godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 15.09.2015r o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Mariola Jordan                                - tel.: 0048 52-582-27-70,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Piotrowski - tel.: 0048 52-582-27- 14 (15)

Ewa Jucha       - tel.: 0048 52-582-27- 22

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono w pliku poniżej.

 

W dniu 08.08.2015 r., Nr 2015/S 152-280961 ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w związku z powyższym Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami ( do pobrania w plikach poniżej ).

 

W dniu 28.08.2015r Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy udziela wyjaśnienia SIWZ. Treść zapytań oraz wyjaśnienia udostępniono w pliku poniżej.

W dniu 17.09.2015 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza informację z jawnej sesji otwarcia ofert w dniu 15.09.2015 r.

W dniu 05.10.2015 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.