W dniu 06.08.2015r Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2015r o godz. 09:50.

Termin otwarcia ofert: w dniu 16.09.2015r o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Lucyna Kleczkowska                         - tel.: 0048 52-582-27-66,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Piotrowski - tel.: 0048 52-582-27- 14 (15)

Ewa Jucha       - tel.: 0048 52-582-27- 22

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono w pliku poniżej.

W dniu 02.09.2015r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmiany treści SIWZ, które udostępnione są w poniższym pliku.

W dniu 18.09.2015 r., Zamawiający zamieszcza informacje z jawnej sesji otwarcia ofert w dniu 16.09.2015 r.

W dniu 13.10.2015r. Zamawiajuący zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszych ofert.