Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu20.08.2015r.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa wyjść miejskich z przejścia podziemnego w pasie drogowym przy ul. Zygmunta Augusta w Bydgoszczy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym” - nr sprawy O30.

Zgodnie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 z póź. zm.), Zamawiający:Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja zamieszczona w pliku poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (strona internetowa.pdf)strona internetowa.pdf[ ]707 kB