Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.:

Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w sezonie 2015/2016 – zadanie nr 1

Numer sprawy: 041

 

W dniu 09.10.2015 r.,

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2015 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 19.10.2015 r., godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Jacek Piotrowski - tel.: 52-582-27-14(15), Ewa Jucha - tel.: 52-582-27-22.

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 267836-2015 z dn. 09.10.2015 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (041 SIWZ zadanie 1) wraz z załącznikami:

1) Plan zimowego utrzymania ulic na terenie Bydgoszczy 2015/2016 – załącznik Nr 1,

2) wzór Umowy – załącznik Nr 2,

3) wzór formularza oferty – załącznik Nr 3,

4) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 4,

5) wzór wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik Nr 5,

6) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 6,

7) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 7.

 

W dniu 19.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza Informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 19.10.2015r. godz.10:30. Treść informacji udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 23.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty", której treść udostępniono w plikach poniżej.