Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.10.2015 r.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I”. Nr sprawy 025..

Zgodnie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 z póź. zm.), Zamawiający:Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja zamieszczona w pliku poniżej.