Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.10.2015 r.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PIESZYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W SEZONIE 2015/2016 zadanie nr 4 - nr sprawy 032.

Zgodnie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 z póź. zm.), Zamawiający:Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja zamieszczona w pliku poniżej.