Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy.

Numer sprawy: 054/2015

 

W dniu 27.11.2015 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 322774-2015 z dn. 27.11.2015 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (054 SIWZ):

1) Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 1,

2) wzór Umowy – załącznik Nr 2,

3) wzór formularza oferty – załącznik Nr 3,

4) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 4,

5) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 5,

6) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 6.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2015 r., godz. 08:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 07.12.2015 r., godz. 09:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Dariusz Radzimski - tel.: 52-582-27-13

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 07.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza:
- Informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 07.12.2015r. godz.09:00,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,
których treść udostępniono w plikach poniżej.