Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane i usługi pn.:

Konserwacja i remonty urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 roku

Numer sprawy: 047/2015

W dniu 27.11.2015 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 322966-2015 z dn. 27.11.2015 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (047 SIWZ):
1) wzór umowy – załącznik Nr 1,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń sygnalizacji świetlnych – załącznik Nr 2,
3) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych – załącznik Nr 3,
4) wykaz sygnalizacji świetlnych – załącznik Nr 4,
5) wykazy urządzeń ITS – załącznik Nr 5,
6) wzór formularza oferty – załącznik Nr 6,
7) wzór kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywany napraw awaryjnych – załącznik Nr 7,
8) wzór wyceny prac konserwacyjnych – załącznik Nr 8,
9) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 9,
10) wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik Nr 10,
11) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 11,
12) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 12.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2015 r., godz. 09:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu 14.12.2015 r., godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Dariusz Radzimski - tel.: 52-582-27-13

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 15.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 14.12.2015r. godz. 10:00 - treść udostępniona w plikach poniżej.