Nr sprawy 051 - Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,
85-844 Bydgoszcz, w dniu
03.12.2015r., wszczyna ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń – parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 03.12.2015r - Nr 328444-2015.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2015r.. o godz. 09:50

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 11.12.2015r. o godz. 10:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.    ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Lucyna Kleczkowski - tel.: 052-582-27-66,

2.   ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Anna Koźlińska
tel.:
052-582-27-40.

Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczono w poniższych plikach.

Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczono w poniższych plikach.

W dniu 08.12.2015. zamawiający zamieszcza zmiany i wyjaśnienia.

W dniu 15.12.2015 r. zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.