W dniu 17.12.2015r Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy”-Nr sprawy 051/2015.

 

Informacja w pliku poniżej.