Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,
85-844 Bydgoszcz, w dniu
25.02.2016r., wszczyna ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń – parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 25.02.2016r - Nr 41998-2016.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2016r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 11.03.2016r. o godz. 10:30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.    ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: 052-582-27-97,

2.   ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Grzegorz Belter
tel.:
052-582-27-67.

Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczono w poniższych plikach.

 

W dniu 14.03.2016 r., Zamawiający udostępnia w poniższym pliku informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła sie w dniu 11.03.2016 r. o godz. 10:30.

W dniu 15.03.2016 r., Zamawiający zamieszcza, w poniższym pliku, informację  o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia15.03.2016 r.