Ogłoszenie o zamówieniu na: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ULICZNEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2016 ROKU.
Numer sprawy: 013/2016

W dniu 14.03.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 56056-2016 z dn. 14.03.2016 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (013 SIWZ), w tym:
1) wzór Umowy – załącznik Nr 1,
2) wzór formularza oferty – załącznik Nr 2,
3) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3,
4) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 4,
5) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2016 r., godz. 08:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Janina Jodkowska - tel.: 52-582-27-22.

W dniu 24.03.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w poniższych plikach: Informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 22.03.2016 godz. 09:00.