Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że w dniu 06.06.2016 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul.Sandomierskiej w Bydgoszczy – przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego, Numer sprawy: 016/2016.

Informację o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższym pliku.