W dniu 08.06.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ul. Ptasiej w Bydgoszczy", zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 08.06.2016 r.

Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz
z załącznikami, Zamawiający udostępnia w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP74479-2016 z dn. 08.06.2016 r.(oddzielny plik: 026_2016 Ogloszenie o zamowieniu BZP Nr 74479-2016 z dn. 08.06.2016),
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (026_2016 SIWZ):
2) Dokumentacje projektowe (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) – załącznik Nr 1 (oddzielny plik: 026_2016 zał. Nr 1 - DP i SST),
3) Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP Nr 10/2014 – załącznik Nr 2,
4) wzór umowy – załącznik Nr 3,
5) wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 4,
6) wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 5,
7) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 6,
8) wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik Nr 7,
9) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 8,
10) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 9.

Termin składania ofert: upływa w dniu 23.06.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Mariusz Antczak – tel.: 52-582-27-50.

W dniu 17.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami  Nr 1, które udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 24.06.2016 r., Zamawiający udostępnia w poniższym pliku informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 23.06.2016 r., o godz. 10:15.

W dniu 08.07.2016 r., Zamawiający zamieszcza, w poniższym pliku, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.07.2016 r.