Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

"Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie Osiedla Eskulapa w Bydgoszczy". Numer sprawy: 036/2016.

W dniu 30.06.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 111863-2016 z dn. 30.06.2016 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (036 SIWZ):
1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 1,
2) Dokumentacje projektowe (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) – załącznik Nr 2 (do pobrania w załącznikach poniżej – oddzielny plik o nazwie 036 zał. 2 do SIWZ DP i SST),
3) wzór Umowy – załącznik Nr 3,
4) wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 4,
5) wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 5,
6) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 6,
7) wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik Nr 7,
8) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 8,
9) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 9.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Sebastian Kłobuchowski - tel.: 52-582-27-50.

W dniu 13.07.2016 r., Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 132919-2016 z dn. 13.07.2016 r., które udostępniono w plikach poniżej.

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:
Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2016 r., godz. 13:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, o godz. 14:00.

W dniu 18.07.2016 r., Zamawiający udostępnia w poniższym pliku informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 18.07.2016 r., o godz. 14:00.

W dniu 30.08.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższym pliku Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.