W dniu 31.10.2016 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II",
Nr sprawy 045/2016,
zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń – parter w siedzibie Zamawiającego) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu w dniu 28.10.2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP). Jeżeli publikacja OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU przypadanie na dzień ustawowo wolny od pracy (01.11.2016 r.), Zamawiający udostępni SIWZ w pierwszy dzień roboczy po tym dniu, zgodnie z art. 14 ust. 2 UPZP.

W dniu 02.11.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej:
1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji UPUE w dniu 28.10.2016 r.,
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 02.11.2016 r.,
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (045_2016 SIWZ):
4. wzór Umowy – załącznik Nr 1,
5. wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 2,
6. wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 3,
7. wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik Nr 4,
8. wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik Nr 5,
9. wzór wykazu robót budowlanych – załącznik Nr 6,
10. wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik Nr 7,
11. wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - załącznik Nr 8,
12. Dokumentację projektową (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) – załącznik Nr 9 (045 zał. 9 do SIWZ - DP i SST).

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,


2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Janusz Nowacki - tel.: +48 52-582-27-59,
Krzysztof Bonk  - tel.: +48 52-582-27-59.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer faks: +48 52-582-27-77

Zamawiający informuje, że w dniu 14.11.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie.
W dniu 15.11.2016 r., działając na podstawie art. 185 ust. 1 UPZP, Zamawiający zamieszcza kopię wniesionego odwołania, oraz wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego zamieszczono w poniższym pliku "Zawiadomienie o wniesieniu odwołania w dn. 14.11.2016 r..zip"

W dniu 16.11.2016 r., Zamawiający zamieszcza kopię odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie. Kopię odpowiedzi na odwołanie zamieszczono w poniższym pliku.

Zamawiający informuje, że w dniu 17.11.2016 r., Wykonawca wycofał odwołanie wniesione w dniu 14.11.2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający udostępnia w poniższym pliku kopię zawiadomienia o wycofaniu odwołania. 

W dniu 29.11.2016 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Nr 1 z dnia 29.11.2016 r. ws. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Treść przedmiotowych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego  udostępniono w poniższym pliku.

Zamawiający, w dniu 06.12.2016 r., zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz Zmianą nr 1 treści SIWZ z dnia 06.12.2016 r., które udostępnia w poniższym pliku.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 Zamawiający, w dniu 06.12.2016 r., w poniższym pliku zamieszcza sprostowanie1 treści ogłoszenia o zamówieniu po jego przekazaniu w dniu 06.12.2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W dniu 08.12.2016 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza sprostowanie1 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 08.12.2016 r.

 

Zamawiający, w dniu 15.12.2016 r., zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz Zmianą nr 2 treści SIWZ z dnia 15.12.2016 r., które udostępnia w poniższym pliku.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2016 r., godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:30.

Zamawiający, w dniu 15.12.2016 r., w poniższym pliku zamieszcza sprostowanie2 treści ogłoszenia o zamówieniu po jego przekazaniu w dniu 15.12.2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

Zamawiający, w dniu 16.12.2016 r., zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz Zmianą nr 3 treści SIWZ z dnia 16.12.2016 r., które udostępnia w poniższym pliku.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2016 r., godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:30.

Zamawiający, w dniu 16.12.2016 r., w poniższym pliku zamieszcza sprostowanie 3 treści ogłoszenia o zamówieniu po jego przekazaniu w dniu 16.12.2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W dniu 19.12.2016 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza sprostowanie 2 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 17.12.2016 r.

 W dniu 20.12.2016 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza sprostowanie 3 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 20.12.2016 r.

W dniu 27.12.2016 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 17.03.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.