Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

„Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych na obiektach wyposażonych w sygnalizacje świetlne na terenie miasta Bydgoszczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2. sygnalizatory akustyczne dla pieszych”

Numer sprawy 010/2017

W dniu 20.03.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP  nr 47340-2017 z dn. 20.03.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (010_SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2017 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:30.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

   Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

   Dariusz Radzimski -  tel.: 52-582-27-01,

   Wojciech Nalazek – tel.: 52-582-27-74

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

W dniu 05.04.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 21.04.2017 r. Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia.