Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.03.2017 r.

Termin składania ofert: 05.04.2017 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert 05.04.2017 r. o godz. 11:00

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił wyjaśnienia dotyczące zadanego pytania -31.03.2017 r.

W plikach poniżej Zamawiający  zamieścił zmianę nr 1 oraz załaczniki w wersji edytowalnej.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak        - tel.: 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jakub Proczek                 - tel.: 52-582-27-18

W dniu 05.04.2017r. Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert.

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej