Numer sprawy 017/2017 - Dostawa ugięciomierza dynamicznego FWD


W dniu 27.04.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Dostawa ugięciomierza dynamicznego FWD"

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 75566-2017 z dn. 27.04.2017 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2017 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-97,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Katarzyna Oskaldowicz - tel.: 52-582-27-36.

 

W dniu 11.05.2017 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz ZMIANĄ NR 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 81547- 2017 z dnia 11.05.2017 r.

Treść przedmiotowego zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego,ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz załącznik Nr 3 do SIWZ, udostępniono w pliku poniżej.

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2017 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 18.05.2017 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.
         UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP. Jeżeli koniec terminu do wykonania tej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, Zgodnie z art. 14 ust. 2 UPZP.

 

 

 

W dniu 02.06.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.