Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Budowa ulicy w ramach "Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy

Numer sprawy 018/2017

W dniu 28.04.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP  nr 77284 z dn. 28.04.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (018_2017 SIWZ),

3. 018_DP i SST_załącznik nr 8

Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2017 r., godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Katarzyna Robotnikowska - tel.: 52-582-27-66,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Mariusz Antczak - tel.: 52-582-27-50,

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

 

 

W dniu 12.05.2017 r., Zamawiający zamieszcza treść ZMIANY NR 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 82354-2017 z dnia 12.05.2017 r.

 

Treść ZMIANY Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej.

 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

 

W dniu 17.05.2017 r., Zamawiający zamieszcza treść wyjaśnień, ZMIANĘ NR 2 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 84474-2017 z dnia 17.05.2017 r.

 

Treść wyjaśnień, ZMIANA Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej.

 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2017 r., godz. 13:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 14:00.

W dniu 23.05.2017 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.
          UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP. Jeżeli koniec terminu do wykonania tej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, Zgodnie z art. 14 ust. 2 UPZP.

W dniu 28.06.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia.