Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

 

„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj”.

Numer sprawy 028/2017

W dniu 30.06.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP  nr 542968-N-2017 z dn. 30.06.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (028_SIWZ),

3. Program funkcjonalno-użytkowy.7z

Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2017 r., godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Katarzyna Robotnikowska - tel.: 52-582-27-66,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Mateusz Sznajdrowski - tel.: 52-582-27-91, Michał Kasperek - tel.: 52-582-27-96

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

Zamawiający informuje, że w dniu 05.07.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie.
W dniu 06.07.2017 r., działając na podstawie art. 185 ust. 1 UPZP, Zamawiający zamieszcza kopię wniesionego odwołania, oraz wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego zamieszczono w poniższym pliku "028_zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dn. 05.07.2017.zip"

W dniu 13.07.2017 r., Zamawiający zamieszcza ZMIANĘ NR 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500003516-N-2017 z dnia 13.07.2017 r.

Treść ZMIANY Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (028_ZMIANA Nr 1 treści SIWZ z dnia 13.07.2017 r.zip).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 18.07.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza odpowiedź Zamawiającego na odwołanie dot. treści SIWZ w przetargu nieograniczonych na "Przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj".

Zamawiający informuje, że w dniu 18.07.2017 r., Wykonawca wycofał odwołanie wniesione w dniu 05.07.2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający udostępnia w poniższym pliku kopię zawiadomienia o wycofaniu odwołania.(028_zawiadomienie o cofnięciu odwołania w dniu 18.07.2017)

W dniu 21.07.2017 r., Zamawiający zamieszcza ZMIANĘ NR 2 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500004711-N-2017 z dnia 21.07.2017 r.

Treść ZMIANY Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (028_ZMIANA Nr 2 treści SIWZ z dnia 21.07.2017 r.zip).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 25.07.2017 r., Zamawiający zamieszcza ZMIANĘ NR 3 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500005065-N-2017 z dnia 25.07.2017 r.

Treść ZMIANY Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (028_ZMIANA Nr 3 treści SIWZ z dnia 25.07.2017 r.zip).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 28.07.2017 r., Zamawiający zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 4 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500005694-N-2017 z dnia 28.07.2017 r., które udostępniono w pliku poniżej (028_wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SIWZ z dn.28.0.17.7z) - uwaga - do odczytu potrzebna jest najnowsza wersja darmowego programu 7z.

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 03.08.2017 r., Zamawiający zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 5 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500008399-N-2017 z dnia 03.08.2017 r., które udostępniono w pliku poniżej (028_wyjaśnienia i ZMIANA Nr 5 treści SIWZ z dn.03.08.17.zip)

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

 

W dniu 04.08.2017 r., Zamawiający zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 6 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500008986-N-2017 z dnia 04.08.2017 r., które udostępniono w pliku poniżej (028_wyjaśnienia i ZMIANA Nr 6 treści SIWZ z dn.04.08.17.zip)

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 09.08.2017 r., Zamawiający zamieszcza treść informacji do treści SIWZ wraz z załącznikami, które udostępniono w pliku poniżej (028_informacja do treści SIWZ_postanowienie RDOŚ z d. 09.08.2017.zip). Powyższa informacja nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 W dniu 11.08.2017 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 W dniu 13.09.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia. (028_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.09.2017)