Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.07.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert 24.07.2017 r o godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak        - tel.: 52-582-27-69,/

Katarzyna Robotnikowska Tel. 52-582-27-66

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

                Grzegorz Belter          - tel.: 52-582-27-67

W załączniku poniżej Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W załączniku poniżej Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystmiejszej.