W dniu 15.01.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 505778-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 15.01.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (063_2017 SIWZ.7z  przy czym DP+SST - część załacznika Nr 1 SIWZ oddzielnie).

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.01.2018 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak - tel.: (52) 582 27 66,

Przemysław Mikołajczyk- tel.: (52) 582 27 97.

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Milena Dorosz - tel.: (52) 582 27 48,

Danuta Jeleniewska- tel.: (52) 582 27 68.

W załączniku poniżej Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 06.03.2018 r. Zamawiajacy zamieścił w pliku poniżej informację o unieważnieniu postępowania.