W dniu 06.03.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa ulicy w ramach” Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miast Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Cześć 1- Budowa ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna i Piaski

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 527492-N-2018 zamieszczone w BZP w dn.06.03.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (014_2018 SIWZ z załącznikami.7z),

3. Program funkcjonalno- użytkowy dla: zadania Nr 1 (ulica Botaniczna), zadania Nr 2 (ulica Jeżynowa), zadania Nr 3 (ulica Sanatoryjna), zadania Nr 4 (ulica Piaski).

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.03.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Magdalena Pakalska - tel.: (52) 582 27 59,

Maciej Rogalski - tel.: (52) 582 27 72.

 

W dniu 16.03.2018 r., Zamawiający zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500058248-N-2018 z dnia 16.03.2018 r., które udostępniono w pliku poniżej (014_wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn.16.03.2018 r.zip)

 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 23.03.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (014_informacja z otwarcia ofert z dn. 23.03.2018 r.pdf).

W dniu 24.04.2018 r. Zamawiajacy zamieścił w pliku poniżej informację o unieważnieniu postępowania dla Zadania Nr 4- Budowa ul. Piaski.

W dniu 25.05.2018 r. Zamawiający zamieścił w plikach poniżej informacje nt. wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadań 1, 2 i 3.