W dniu 30.03.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi- pakiet I:

1.ul. Okopowa,

2.ul. Przyłubska,

3.ul.Pelikanowa,

4.ul. Łucka

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 539153-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 30.03.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (018_SIWZ z załącznikami.7z).

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.04.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Piotrowski - tel.: (52) 582 27 15,

Jacek Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 16.

 

W dniu 12.04.2018 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, które udostępniono w pliku poniżej (018_treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami z dn. 12.04.2018 r..pdf). Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W dniu 16.04.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (018_informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 UPZP z dn. 16.04.2018 r.pdf).

W dniu 14.05.2018 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego postępowania. (018_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.05.2018 r.pdf)