W dniu 06.04.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 541394-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 06.04.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (019_2018 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) (019_2018  OPZ_DP_SST - zał. 2).

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.04.2018 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 20.04.2018 r., Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i odpowiednio zmienia treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. W poniższych plikach Zamawiający udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ z dn. 20.04.2018 r. oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 500087531-N-2018 zamieszczoną w BZP w dniu 20.04.2018 r.

Nowe, obowiązujące terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2018 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 24.04.2018 r., Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i odpowiednio zmienia treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. W poniższych plikach Zamawiający udostępnia ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ z dn. 24.04.2018 r. oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 500090266-N-2018 zamieszczoną w BZP w dniu 24.04.2018 r.

Nowe, obowiązujące terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.04.2018 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 27.04.2018 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500094867-N-2018 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2018 r., które udostępnia w plikach poniżej.

Nowe, obowiązujące terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.05.2018 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 09.05.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 23.05.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Przemysław Mikołajczyk - tel.: (52) 582 27 97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Eugeniusz Umiński  - tel.: (52) 582 27 68.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..