W dniu 20.04.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 547997-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 20.04.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (022_2018 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) (022_2018 DP_SST - zał. 2).

Termin składania ofert upływa w dniu: 07.05.2018 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Tomasz Szymański - tel.: (52) 582 27 70,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Mariusz Antczak  - tel.: (52) 582 27 50.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W dniu 07.05.2018 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert, o których mowa w art.86 ust.5 UPZP.

W dniu 12.06.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.