W dniu 25.09.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa ul. Bydgoskiej oraz remont fragmentów ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy, Rynek i Piekary w Bydgoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu- Etap I". Nr sprawy 045/2018,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 621849-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (045_2018 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) (045_2018 zał. nr 2 do SIWZ - DPiSST).

Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Danuta Jeleniewska - tel.: +48 52-582-27-68, Sebastian Kłobuchowski - tel.: +48 52-582-27-50

W dniu 10.10.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 22.10.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje o wyborze najkorzysniejszej oferty.