W dniu 14.02.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” – ETAP I.

Nr sprawy 009/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr  513845-N-2019 z dnia 14.02.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (009_2019 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Dokumentację projektową (DP) oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) (009 _OPZ,DP, SST - zał. 2).

Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Tomasz Szymański - tel.: +48 52-582-27-70,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Magdalena Pakalska - tel.: +48 52-582-27-59

W dniu 04.03.2019 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

Zamawiający informuje, że w dniu 08.03.2019 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.