W dniu 09.07.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z analizą wielokryterialną dla zadania pn. „Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – Rondo Jagiellonów”

Nr sprawy 025/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00110273/01 w dniu 09.07.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/481879

ID postepowania: 481879