W dniu 16.12.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Serwis Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022r.

Nr sprawy 052/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2021/BZP 00318576/01 w dniu 16.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/553629

ID postepowania: 553629