W dniu 31.12.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym(art. 275 uPzp) pn.:

Koncepcje i Program Funkcjonalno-Użytkowy na przebudowę północnych Mostów Solidarności w ciągu ulicy Focha w Bydgoszczy. Nr sprawy 053/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021-BZP 00340730-01 w dniu 31.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/558476

ID postępowania: (ID 558476)