W dniu 27.01.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r. 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nrOgłoszenie nr 2022/BZP 00036995/01 z dnia 2022-01-27  

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: