W dniu 22.02.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Remont budynku ZDMiKP przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022_BZP 00064808_01 z dnia 2022-02-22

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:577083