W dniu 15.03.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 uPzp) pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz w 2022 roku. Nr sprawy 006/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00086547/01 w dniu 15.03.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowejpod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/586396

 

ID postępowania: 586396