W dniu 24.03.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)

Nr sprawy 016/2022

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00097157/01 z dnia 2022-03-24.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/590972

 

ID postepowania: 590972