W dniu 22.04.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:


" Przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r."


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00131728/01 w dniu 22.04.2022 r.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/604020