W dniu 25.04.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.

Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)”

 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00132871/01 w dniu 25.04.2022 r.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/604437