W dniu 24.05.2022 r. Zamawiający wszczyna postępowanie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2 UPZP )

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2022/BZP 00173776/01 w dniu 24.05.2022 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/617185