W dniu 27.05.2022 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:
„Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r."
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00181848/01 w dniu 2022-05-27.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: 617341

https://platformazakupowa.pl/transakcja/617341