W dniu 03.06.2022 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:


„Wymiana dylatacji na północnych mostach w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00192770/01 w dniu 2022-06-03.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: 622181

https://platformazakupowa.pl/transakcja/622181