W dniu 07.06.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:
"Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy - w systemie projektuj i buduj"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022BZP 0019696501 w dniu 2022-06-07.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/623582


ID postępowania: 623582