W dniu 07.06.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

"Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00197965/01 w dniu 07.06.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/623955

ID postępowania: 623955