W dniu 10.06.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 uPzp) pn.:

Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na ulicy Nad Torem oraz Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj. Nr sprawy 023/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00204706/01 w dniu 10.06.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowejpod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/625780

ID postępowania: 625780