W dniu 11.08.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

Remont i przebudowa mostów dla pieszych w Bydgoszczy [obiekty nr M-047, M-052 i M-053]. Nr sprawy 039/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00302383/01 w dniu 11.08.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowejpod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/650832

ID postępowania: 650832