W dniu 16.08.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy – etap 1 w systemie projektuj i buduj

Nr sprawy 036/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2022/BZP 00305755/01 w dniu 16.08.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651806

ID postepowania: 651806