W dniu 17.08.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic w Bydgoszczy"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00307951/01 w dniu 17.08.2022 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650890


ID postępowania: 650890