W dniu 19.08.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo w Bydgoszczy – w ramach programu BBO. Nr sprawy 034/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00311452/01 w dniu 19.08.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/652561

ID postępowania: ID 652561