W dniu 24.08.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

"Remont budynku ZDMiKP przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00317792/01 w dniu 2022-08-24.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/654951

ID postępowania: 654951