W dniu 25.08.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)

Nr sprawy 041/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2022/BZP 00320089/01 w dniu 25.08.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/655332

ID postepowania: 655332